website học reactjs miễn phí

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Thảo luận

Tiếp theo
Querying with EDM - Truy vấn với Entity Data Model Trong các bài trước, ta đã tạo EDM, DbContext và các entity class. Trong bài này, ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác nhau của các loại truy vấn dữ liệu từ entity tới database Entity framework hỗ trợ 3 kiểu...