Quick News: Meteor.com ngừng cung cấp free hosting vào 25/03/2016

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Bài viết cùng chuyên mục...

Thảo luận

Tiếp theo
Linq-to-Entities Queries - Các kiểu truy vấn L2E First/FirstOrDefault: ví dụ nếu bạn muốn lấy 1 phần tử hoặc đối tượng học sinh (student object) trong 1 bảng có nhiều học sinh, ta dùng First() hoặc FirstOrDefault() như ví dụ dưới đây lấy 1 học sinh có tên là "Student1" như...