Giới thiệu Entity Framework

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Bài viết cùng chuyên mục...

Thảo luận

Tiếp theo
Viết và quản lý code ADO.Net để truy cập dữ liệu là việc tẻ nhạt, nhàm chán, và khó.vì vậy, Microsoft đã tạo ra "Entity Framework" để tự động hóa các hoạt động cơ sở dữ liệu liên quan tới ứng dụng. Nói cách khác EF giúp tiệp cận cơ sở dữ liệu dễ dàng...