Entity Lifecycle

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Bài viết cùng chuyên mục...

Thảo luận

Tiếp theo
Giới thiệu về Code First Entity Framework hỗ trợ 3 cách khác nhau để phát triển ứng dụng sử dụng Entity Framework. Code First Model First Database first Code First Bạn viết POCO class trước, sau đó generate database từ nhưng POCO class này.   Code First workflow Viết domain class...