DBContext

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Bài viết cùng chuyên mục...

Thảo luận

Tiếp theo
Trong bài viết này, bạn sẽ học cách quản lý mối quan hệ giữa các thực thể trong entity framework. Entity framework hỗ trợ 3 loại relationships: One to One (mối quan hệ 1-1) One to Many (mối quan hệ 1-nhiều) Many to Many  (mối quan hệ nhiều-nhiều) Ta đã...