Chuyên mục: JAVASCRIPT

0

16. Các hàm xử lý số trong javascript

các hàm xử lý số trong javascript Bảng các hàm xử lý số trong javascript Method Description toString() chuyển số sang chuỗi toExponential() Trả về chuỗi với phần thập phân toFixed() Trả về chuỗi,...

mảng trong javascript 0

13. sử dụng mảng trong Javascript

Mảng được dùng để lưu nhiều giá trị bên trong một biến. Ví dụ về mảng Để dễ hình dung ta xem qua ví dụ tạo một mảng có tên people sau, mảng people...

js là gì 0

12. Xử lý sự kiện trong Javascript

Bạn thường nghe tới từ xử lý sự kiện trong javascript. vậy sự kiện ở đây là gì? Sự kiện trong javascript là gì? Sự kiện trong js (HTML events) là: Những sự kiện...

function 0

10. Hàm (function) trong javascript

Hàm trong Js Hàm là khối câu lệnh với một danh sách tham số (hoặc không có tham số) Trong JS cho phép hàm không tên Hàm có thể trả về một giá trị...

object 0

9. Javascript Object (đối tượng)

Javascript Object (đối tượng) – Trên w3school.com viết về object, properties và method như sau: Bạn hãy tưởng tượng, trong cuộc sống, xe hơi là một đối tượng (object). xe có các thuộc tính...

kiểu dữ liệu trong javascript 0

8. Kiểu dữ liệu trong Javascript

Trong lập trình, hiểu về kiểu dữ liệu rất quan trọng, bạn phải biết kiểu dữ liệu của biến thì mới có thể sử dụng nó đúng được. Kiểu dữ liệu trong Javascript –...

toantu 0

7. Toán tử trong javascript

Toán tử toán học   Toán tử gán   Toán tử so sánh   Toán tử logic   Toán tử điều kiện cú pháp:  VariableName=(condition) ? value1 : value2; ví dụ:  javName=(hottest== true) ?...

var 0

6. Khai báo biến trong Javascript

Khai báo biến Biến là nơi chứa giá trị dữ liệu Các cách khai báo biến như sau: ví dụ:

hoặc cách nhau bởi dấu phẩy “,”:

hoặc:

hoặc:

=>...

commentjs 0

5. Viết comments trong code javascript

Có nhiều cách viết comment trong Js, Tại sao phải viết comment? Dễ đọc code, dùng comment khi ghi chú cho một đoạn code nào đó Trình duyệt sẽ không thực thi mã được...

script 0

0. tổng quan về ngôn ngữ script

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu tổng quan về ngôn ngữ script Ngôn ngữ kịch bản (script) – là dạng ngôn ngữ lập trình cấp cao – là ngôn ngữ thông dịch ,...

console_log js 1

4. Hiển thị dữ liệu trong Javascript

Js có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách khác nhau: Hiển thị trong một hộp thoại thông báo, dùng window.alert(). Hiển thị lên trang HTMl, dùng document.write(). Hiển thị trong một phàn tử HTML,...

javascript en blogger 1

3. Cách nhúng javascript vào một trang HTML

Bài viết này mô tả cách dùng javascript theo 2 cách và có hướng dẫn cụ thể: Nhúng đoạn javascript vào trong file HTML dùng cặp thẻ <script></script> Viết javascript trong một file riêng có đuôi...

js là gì 0

1. Javascript là gì

Giới thiệu Javascript là gì(Js) – Js được tạo ra năm 1995 bởi Brendan Eich của Netscape – Js là một ngôn ngữ lập trình (như c#, java, php…) – Js là ngôn ngữ dựa trên...