Chuyên mục: HTML 5

article-1 1

9. HTML5 article

HTML5 article – cặp thẻ <articel></article> dùng để tao vùng nọi dung cho bài viết. code:

chi tiết:

  Bài cùng series: 8. HTML5 nav 7. HTML5 footer 6. HTML5 header 1....

nav-2 0

8. HTML5 nav

HTML5 nav – cặp thẻ <nav></nav. trong html5 thường dùng để tạo menu. Bố cục cơ bản: code:

  Thẻ nav không nhất thiết phải nằm trong header:   và đây là code:...

footer-1 0

7. HTML5 footer

HTML5 footer – cặp thẻ <footer></footer> trong html5 dùng để tạo nên một vùng chứa nội dung cuối trang hoặc nội dung cuối một bài viết. Bố cục cơ bản một trang html5 có...

header-1 0

6. HTML5 header

Cặp thẻ <header></header> dùng để tạo phần đầu cho trang web hoặc làm tiêu đề cho một bài viết. Bố cục cơ bản  một trang html5 như sau:   Đoạn code ngắn tạo header...

Html5 0

5. HTML5 các trường trong Form

HTMl5 có nhiều kiểu trường form mới được thêm vô HTML4,Những bạn nào đã quen với HTMl form cũng nên đọc bài này vì có nhiều thuộc tính mới Trong HMTL5 mỗi trường form sẽ...

Html5 0

4. HTML5 Bộ mã hóa ký tự – thuộc tính charset

Bạn có thể thiết lập bộ mã hóa kí tự cho trang html5 của mình bằng thuộc tính charset. cách viết trong html5:

cách viết trong html4:

cách viết trong html5 thì...

lang 0

3. HTML5 Khai báo ngôn ngữ

HTML5 Khai báo ngôn ngữ trong html5 Ngôn ngữ được viết trong thuộc tính lang trong thẻ <html> ví dụ:

lang=”en”: en là mã ngôn ngữ english, Tiếng việt là “vi”. xem bảng...

khai bao doctype trong html5 0

2. HTML5 Khai báo Doctype

Khai báo doctype đẻ làm gì? Khai báo doctype để trình duyệt nhận biết được trang html đó được viết ở phiên bản nào Khai báo Doctype trong HTML5: <!Doctype html > Khai báo...

Html5 0

1. HTML 5 có gì mới?

HTML 5 gồm nhiều phần tử html mới, được thêm vô html4, một số phần tử trong html4 sẽ bị bỏ đi. Bài viết này sẽ nêu các tính năng mới của html5 và...