Cài đặt Entity Framework

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Bài viết cùng chuyên mục...

Thảo luận

Tiếp theo
Tạo Entity Data Model Entity Data Model (EDM) (tạm dịch là mô hình dữ liệu thực thể) Entity Data Model là  một mô hình dùng để mô tả thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể (có thể hiểu thực thể là các đối tượng, class, các bảng) Bây giờ,...